Zásady spracovania osobných údajov

Aplikácia Lesmír

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú spracovanie osobných údajov v mobilnej aplikácii Lesmír. Mobilnú aplikáciu Lesmír publikuje Wildereo j. s. a. v mene OZ Lesmír.

1.2. Spracovateľom osobných údajov je občianske združenie Lesmír, so sídlom Malinovského 2423/14,058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika, zapísaná v Registri mimovládnych organizácii s registračným číslom VVS/1-900/90-63735, IČO: 54509777, DIČ: 2121745274 (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie aplikácie Lesmír.

2. Zozbieranie a použitie osobných údajov

2.1. Osobné údaje (meno, email,  heslo, údaje o polohe mobilného zariadenia počas používania aplikácie), ktoré nám poskytnete v rámci používania mobilnej aplikácie Lesmír, budú spracované na nasledujúce účely:

a) Personalizácia aplikácie: Vaše údaje môžeme použiť na personalizáciu vašej skúsenosti pri používaní aplikácie, vrátane prístupu k relevantným funkciám.

b) Funkčnosť aplikácie: Mobilná aplikácia Lesmír vyžaduje prístup k polohe mobilného zariadenia používateľa výhradne počas používania aplikácie za účelom spustenia a navigovania používateľa po trase náučných chodníkov. Po ukončení používania aplikácia nemá prístup k polohe mobilného zariadenia.

c) Spätná väzba: V prípade, že ste nám po prechode náučného chodníka zanechali spätnú väzbu, môžu byť vaše osobné údaje (e-mail) použité na spojenie sa s vami za účelom objasnenia technických alebo iných problémov, na ktoré ste počas používania aplikácie narazili.

d) Prevencia podvodného konania: Vaše údaje spracovávame na prevenciu a detekciu podvodného konania voči nám a našim službám.

e) Komunikačné účely: Ak ste súhlasili, budeme vám zasielať náš newsletter. Zo zasielania komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

3. Zdieľanie osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu.

4. Uchovávanie údajov

4.1. Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli zozbierané, a zákonne povolenú dobu.

5. Vaše práva

5.1. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu. Môžete sa nás kedykoľvek opýtať, aké osobné údaje o vás máme.

5.2. Máte právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov a na vymazanie vašich údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými zákonnými požiadavkami.

6. Zabezpečenie údajov

6.1. Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie ich ochrany pred neoprávneným prístupom a zneužitím.

7. Kontaktné informácie

7.1. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@lesmir.sk

 

Exkurzie Lesmír

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke.

1.2. Spracovateľom osobných údajov je občianske združenie Lesmír, so sídlom Malinovského 2423/14,058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika, zapísaná v Registri mimovládnych organizácii s registračným číslom VVS/1-900/90-63735, IČO: 54509777, DIČ: 2121745274 (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webovej stránky www.lesmir.sk.

2. Zbieranie a použitie osobných údajov

2.1. Osobné údaje (meno, telefónne číslo, email, adresa bydliska), ktoré nám poskytnete v rámci rezervácie exkurzie budú spracovávané na nasledujúce účely:

a) Administrácia rezervácií: Vaše osobné údaje budú použité na riadenie procesu rezervácie miesta na exkurziu, vrátane informovania o potvrdení rezervácie a detailoch exkurzie.

c) Prevencia podvodného konania: Vaše údaje spracovávame na prevenciu a detekciu podvodného konania voči nám a našim službám.

d) Komunikačné účely: Ak ste súhlasili, budeme vám zasielať náš newsletter a informácie o nových exkurziách, špeciálnych ponukách a aktualitách Lesmír o.z.. Zo zasielania komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

2.2. Platobné údaje budú spracované prostredníctvom bankového účtu prevádzkovateľa webstránky Lesmír o.z., IBAN: SK69 8330 0000 0025 0218 8444.

2.3. Audiovizuálny a fotografický materiál, ktorý vytvoríme počas exkurzií bude využívaný na propagáciu našich aktivít prostredníctvom našich osobných kanálov a tiež prostredníctvom kanálov tretích strán.

3. Zdieľanie osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu. S výnimkou audiovizuálneho a fotografického materiálu vytvoreného počas exkurzii, ktorý využívame na propagáciu našich aktivít aj na komunikačných kanáloch tretích strán.

4. Uchovávanie údajov

4.1. Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli zozbierané, a zákonne povolenú dobu.

5. Vaše práva

5.1. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu. Môžete sa nás kedykoľvek opýtať, aké osobné údaje o vás máme.

5.2. Máte právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov a na vymazanie vašich údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými zákonnými požiadavkami.

6. Zabezpečenie údajov

6.1. Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie ich ochrany pred neoprávneným prístupom a zneužitím.

7. Kontaktné informácie

7.1. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@lesmir.sk

Lesmír pre školy

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke.

1.2. Spracovateľom osobných údajov je občianske združenie Lesmír, so sídlom Malinovského 2423/14,058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika, zapísaná v Registri mimovládnych organizácii s registračným číslom VVS/1-900/90-63735, IČO: 54509777, DIČ: 2121745274 (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webovej stránky www.lesmir.sk/pre-skoly/.

2. Účel spracovania osobných údajov

a) Administrácia webstránky: Vaše osobné údaje budú spracované na účely registrácie na našom webovom portáli, poskytovania vzdelávacích videí a umožnenia komunikácie s nami prostredníctvom formulára na objednávku prednášok a exkurzií pre vašu školu.

b) Komunikačné účely: Poskytnutý emailový kontakt môže byť použitý na zasielanie ponúk týkajúcich sa našich vzdelávacích služieb a produktov pre školy. Tieto ponuky môžu zahŕňať informácie o nových vzdelávacích materiáloch, workshopoch, alebo iných podobných príležitostiach. 

3. Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracované iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie uvedených účelov a budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie týchto účelov.

4. Bezpečenosť údajov

Pri spracovaní vašich osobných údajov prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov a zabránenie neoprávnenej alebo nelegálnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu.

5. Poskytovanie údajov tretej strane

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, s výnimkou prípadov, kedy je to nevyhnutné z právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

6. Práva dotknutých subjektov

Ako dotknutý subjekt máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu a právo na prenosnosť údajov.

Kontakt

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na skoly@lesmir.sk.

Registráciou na našom webovom portáli www.lesmir.sk/pre-skoly/ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s týmito zásadami. Ďakujeme za dôveru a v prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na vyššie uvedenom kontaktnom emaily.

Požiadavka bola úspešne odoslaná.