Všeobecné obchodné podmienky

Pred inštaláciou a používaním Aplikácie a jej funkcií a obsahu, ktoré ponúka Spoločnosť, si pozorne prečítajte celé tieto Všeobecné obchodné podmienky. Tieto VOP stanovujú právne záväzné podmienky, za ktorých môžete Aplikáciu používať. Tieto VOP sa vzťahujú na všetkých Užívateľov Aplikácie.

PRÍSTUPOM K OBSAHU, JEHO POUŽÍVANÍM, NAHRÁVANÍM ALEBO SŤAHOVANÍM AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ ALEBO MATERIÁLOV DO APLIKÁCIE ALEBO Z APLIKÁCIE, ALEBO VYJADRENÍM SÚHLASU S TÝMITO VOP VYTVORENÍM UŽIVATEĽSKÉHO ÚČTU, KLIKNUTÍM NA "VYTVORIŤ ÚČET" ALEBO AKÝMKOĽVEK PODOBNÝM MECHANIZMOM VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO VOP. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO VOP, NEPRISTUPUJTE K SLUŽBÁM ANI ICH NEPOUŽÍVAJTE.

Služby Spoločnosti v plnej miere nie je možné poskytovať a zmluvu opísanú v týchto VOP poskytovania služieb nie je možné plniť bez toho, aby Spoločnosť spracúvala údaje o vás vrátane údajov o vašej polohe. Spracovanie údajov, ktoré zdieľate so Spoločnosťou, vrátane údajov o polohe je súčasťou plnenia zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť, aktualizovať a upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli úpravám, ktoré môžu byť vykonávané, vám odporúčame ich pravidelne sledovať.

Definície

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto VOP majú nasledujúci význam:

Užívateľský profil má význam daný tomuto pojmu v článku 2.1. týchto VOP.

Aplikácia znamená aplikácia Lesmír dostupná na stiahnutie prostredníctvom obchodov Google Play a App Store.

Spoločnosť znamená slovenskú spoločnosť Wildereo j.s.a., so sídlom Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 53 776 135, ktorá je v týchto Podmienkach označovaná aj ako „my“ vo všetkých gramatických tvaroch.

Obsah znamená audiovizuálny obsah edukačného charakteru, ktorý spravidla pozostáva z videí, kreslených animácií, historických snímok, a preletov krajinou. Obsah je sprístupnený v Aplikácii. Obsah Aplikácie je rozdelený do jednotlivých Chodníkov.

Chodník znamená časť Obsahu viazanú na konkrétnu turistickú trasu, ktorú si Užívateľ Aplikácie zakúpi samostatne alebo ako súčasť konkrétneho Balíka. Bližšia špecifikácia konkrétneho Balíka je uvedená v rozhraní Aplikácie alebo na Webe v časti internetového obchodu.

Nákupy v rámci aplikácie má význam daný tomuto pojmu v článku 5 týchto Podmienok.

Služby založené na polohe má význam daný tomuto pojmu v článku 4 týchto Podmienok.

Podmienky ochrany súkromia znamená Zásady ochrany osobných údajov a súkromia Aplikácie, ktorých aktuálna verzia je uverejnená v Aplikácii a na Webe .

Účet tretích osôb má význam daný tomuto pojmu v článku 2.3. týchto VOP.

Obsah tretích osôb znamená všetok Obsah, ktorý bol do Aplikácia pridaný, vytvorený, nahraný, odoslaný, distribuovaný alebo zverejnený akoukoľvek tretou osobou (vrátane Sponzorov).

Užívateľský obsah znamená všetok Obsah, ktorý bol do Aplikácie pridaný, vytvorený, nahraný, odoslaný, distribuovaný alebo zverejnený Užívateľmi.

Užívatelia znamená jednotlivých užívateľov Aplikácie uvedených v týchto VOP, ďalej aj ako „vy“ vo všetkých gramatických tvaroch.

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Web znamená internetové stránky dostupné na adrese www.lesmir.sk alebo iných pridružených adresách.

1. Registrácia a používanie (Užívateľský profil)

1.1. Na používanie Aplikácie od vás môžeme požadovať, aby ste si vytvorili, zaregistrovali sa a prihlásili sa prostredníctvom vášho užívateľského profilu v Aplikácii (ďalej len „Účet“)

1.2. Ste výlučne zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla spojeného s vaším Účtom a za obmedzenie prístupu k vášmu heslu, vášmu počítaču a mobilnému zariadeniu počas prihlásenia do služieb. Prijímate zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú pod vaším Účtom alebo z vášho počítača a mobilného zariadenia. Súhlasíte s tým, že okamžite oznámite Spoločnosti akékoľvek neoprávnené použitie vášho Účtu alebo hesla alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti.

1.3. Môžete sa zaregistrovať alebo prihlásiť do svojho Účtu prostredníctvom siete tretej strany, napríklad Facebook alebo Google. Ak tak urobíte, týmto oprávňujete Spoločnosť, aby predvyplnila registračné a iné príslušné informačné polia vášho účtu a/alebo aby použila takéto poverenia tretej strany na vaše prihlásenie do účtu. Ak pripojíte svoje konto k sieti tretej strany, súhlasíte s dodržiavaním podmienok a zásad platných pre takúto tretiu stranu.

1.4. Na základe pripojenia niektorých služieb k rozhraniu API Google Maps týmto súhlasíte s tým, že v súvislosti s používaním takýchto služieb budete dodržiavať dodatočné podmienky služby Google Maps/Google Earth (vrátane zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google).

2. Prijatie podmienok a zodpovednosť:

2.1. V Aplikácii vytvoríme Obsah, ktorý ma edukačný charakter a je určený pre milovníkov prírody, ktorí budú mať možnosť sa dozvedieť od odborníkov viac o faune, flóre ale aj histórii slovenskej prírody. Obsah Aplikácie je rozdelený do Balíkov, ktoré si užívateľ môže zakúpiť podľa svojej osobnej preferencie.

2.2. Ponúkame Obsah prostredníctvom Aplikácie, ktorý Užívateľ môže použiť ako prostriedok na sprostredkovanie rozšírenej reality v reálnom svete, a to tak, že svojím súhlasom si aktivuje Služby založené na polohe, čím si aktivuje notifikácie, ktoré ho upozornia aby si prehral Obsah, ktorý mu umožní lepšie spoznať miesto na ktorom sa nachádza.

2.3. Žiadnym spôsobom neorganizujeme ani nevykonávame aktivity na účel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch, alebo iných relevantných územiach na ktorých si Užívateľ bude môcť zobraziť Obsah, ktoré by nás zaväzovali k získaniu povolenia alebo súhlasu v zmysle zákona č. 326/2005 o lesoch, v znení neskorších predpisoch (ďalej len „Zákon o lesoch“) v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane prírody a krajiny“), alebo iných predpisov, ktoré sa aplikujú na organizovanie alebo vykonávanie aktivít v prírode.

2.4. Žiadnym spôsobom nepodnecujeme Užívateľov Aplikácie k aktivitám alebo organizovaniu aktivít v prírode, dávame možnosť Užívateľom Aplikácie, aby si obohatili zážitok z prírody, ak sa do nej svojvoľne rozhodnú ísť.

2.5. Užívateľ vyhlasuje, že vytvorením Užívateľského účtu, poprípade zakúpením Balíkov sa nezúčastňuje žiadnej aktivity, ktorá by mala byť vykonávaná alebo organizovaná Spoločnosťou.

2.6. Užívateľ berie na vedomie, že Obsah a zakúpené Balíky majú výlučne edukačný charakter a slúžia mu na osobné účely. Ďalej berie na vedomie, že poskytnutie Obsahu a zakúpených Balíkov nie je spojené so žiadnou účasťou na vykonávaných alebo organizovaných aktivitách na lesných pozemkoch, alebo iných relevantných územiach.

2.7. Užívateľ berie na vedomie, že Obsah alebo zakúpený Balík slúži výlučne na jeho vlastnú potrebu, je mu poskytnutý bez obmedzenia počtu vzhliadnutí a môže ho sledovať kedykoľvek bez ohľadu na miesto kde sa nachádza. Obmedzenia Zakúpených Balíkov sú bližšie špecifikované v rozhraní Aplikácie alebo na Webe.

2.8. Užívateľ berie na vedomie, že pre úplné využitie Aplikácie musí dať súhlas na aktiváciu Služieb založených na polohe.

3. Služby založené na polohe

3.1. Aplikácia môže ponúkať funkcie, ktoré sú založené na polohe Užívateľov a ktoré môžu podávať správy o polohách týchto Užívateľov počas používania Aplikácie (ďalej len „Služby založené na polohe“). Tieto funkcie využívajúce tieto Služby založené na polohe môžete používať výlučne na základe vlastného uváženia a môžete sa rozhodnúť ich nepoužívať tak, že tieto funkcie vypnete. Ak používate Služby založené na polohe, súhlasíte s tým, že prostredníctvom Aplikácie môžeme získavať a ďalej spracúvať údaje o vašej polohe. Ďalšie informácie o našich povinnostiach a vašich právach súvisiacich s používaním Služieb založených na polohe nájdete v aktuálnej verzii našich Podmienok ochrany súkromia.

4. Nákupy v rámci aplikácie

Aplikácia môže zahŕňať nákupy v rámci aplikácie, ktoré umožňujú nákup určitého Obsahu, či už v podobe Chodníku alebo Balíkov špecifikovaných v Aplikácii alebo na Webe a to konkrétne prostredníctvom platobnej brány https://stripe.com/en-sk . Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (i) nie sme zmluvnou stranou takéhoto Nákupu v rámci aplikácie, ktorý sa spravuje príslušnými podmienkami. (https://stripe.com/en-sk/privacy a (ii) všetky fakturačné a transakčné procesy súvisiace s týmto Nákupom v rámci aplikácie vybavuje služba, prostredníctvom ktorej ste uskutočnili Nákup v rámci aplikácie. Ak ste mladší ako 18 rokov, musíte mať povolenie rodičov alebo poručníka na vykonávanie Nákupov v rámci aplikácie. Dokončením Nákupu v rámci aplikácie nám potvrdzujete, že máte všetky povolenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby ste mohli uskutočniť tento Nákup v rámci aplikácie.

5. Vyššia moc

Ak nesplníme alebo sa omeškáme so splnením akéhokoľvek záväzku podľa týchto Podmienok z dôvodu nastania udalostí akejkoľvek povahy, ktoré sú mimo našej kontroly, vrátane, avšak bez obmedzenia: vyššej moci, zmien platných právnych predpisov alebo nariadení, konania alebo nečinnosti vládnych, civilných alebo vojenských orgánov, súdnych príkazov, teroristických činov, bleskov alebo požiarov, štrajkov, výluk alebo iných pracovných sporov, povodne, sucha, vojny, nepokojov, krádeže, poruchy prenosu alebo systému, poruchy alebo prerušenia poskytovania telekomunikačných alebo širokopásmových služieb, poruchy alebo nedostatku dodávok elektriny alebo zariadení, nepriaznivého počasia, zemetrasenia a prírodných katastrof, takáto nesplnenie alebo omeškanie nepredstavuje porušenie týchto VOP.

6. Oddeliteľnosť ustanovení

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP určí príslušný súd alebo regulačný orgán za neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné v akomkoľvek rozsahu, toto ustanovenie by malo byť v tomto rozsahu oddelené od ostatných ustanovení, ktoré sú naďalej platné a vykonateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

7.Porušenie týchto VOP

Vyhradzujeme si právo domáhať sa všetkých právnych prostriedkov, ktoré máme k dispozícii podľa platných právnych predpisov v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto Podmienok, vrátane práva obmedziť alebo ukončiť prístup k Aplikácii akejkoľvek konkrétnej osobe, alebo zablokovať prístup k Aplikácii z konkrétnej internetovej adresy alebo prostredníctvom iného zariadenia (zariadení), a to kedykoľvek a na základe nášho vlastného uváženia, bez udania dôvodu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Nemôžete previesť ani započítať žiadne pohľadávky alebo záväzky vyplývajúce zo vzťahu s nami.

8.2. Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Práva a povinnosti, na ktoré sa nevzťahujú tieto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského práva.

8.3. Podmienky špeciálnych marketingových a iných časovo alebo inak obmedzených akcií týkajúcich sa Služby majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

8.4. Sme oprávnení kedykoľvek započítať akékoľvek čiastky, ktoré vám dlžíme, bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého vyplývajú a voči akýmkoľvek nárokom, ktoré voči nám môžete mať.

8.5. Ak nám neuhradíte akúkoľvek platbu v plnej výške a včas, sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie zákonného úroku z omeškania z dlžnej sumy.

8.6. Aktuálne informácie o tom, ako nás kontaktovať, nájdete na Webe.

8.7. Od okamihu, keď odsúhlasíte naše služby a Obsah dostupné v Aplikácii alebo na Webe sú tieto podmienky pre Vás záväzné.

8.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.