Všeobecné podmienky používania

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.lesmir.sk je občianske združenie Lesmír, so sídlom Malinovského 2423/14,058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika, zapísaná v Registri mimovládnych organizácii s registračným číslom VVS/1-900/90-63735, IČO: 54509777, DIČ: 2121745274 (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webovej stránky www.lesmir.sk a aplikácie Lesmír (ďalej len “Podmienky používania”):

 

Obchodné podmienky pre exkurzie do prírody

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom tejto webovej stránky Lesmír o.z. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a osobou, ktorá sa zaregistruje a zakúpi si exkurziu cez túto webovú stránku (ďalej len „Účastník“).

1.2. Zverejnením exkurzií na webovej stránke sa Prevádzkovateľ zaväzuje ponúknuť Účastníkom možnosť zakúpiť si platenú exkurziu v súlade s týmito Podmienkami.

1.3. Dokončením Rezervácie prijímate tieto Podmienky a všetky ostatné podmienky, ktoré vám budú predložené počas rezervačného procesu.

 

2. Rezervácie a platby

2.1. Účastník má možnosť rezervovať si miesto na exkurziu prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke www.lesmir.sk. Rezervácia je platná až po zaplatení celej sumy za exkurziu.

2.2. Účastník je povinný uviesť správne a platné údaje počas procesu rezervácie, vrátane mena, fakturačnej adresy, telefónneho kontaktu a e-mailovej adresy.

2.3. Platba za exkurziu sa uskutočňuje prostredníctvom platby na účet prevádzkovateľa webstránky Lesmír o.z., IBAN: SK69 8330 0000 0025 0218 8444

 

3. Zrušenie alebo zmena exkurzie

3.1. V prípade zrušenia alebo zmeny termínu exkurzie zo strany Účastníka najneskôr najneskôr 14 dní pred konaním exkurzie bude účastníkovi vrátená plná suma za exkurziu. V prípade zrušenia exkurzie najneskôr najneskôr 7 dní pred konaním exkurzie bude účastníkovi vrátených 50 % zo sumy exkurzie. V prípade zrušenia exkurzie zo strany účastníka menej ako 7 dní pred konaním exkurzie nie je platba za exkurziu vrátiteľná.

3.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť termín exkurzie z dôvodu nepriaznivého počasia, nedostatočnej účasti alebo iných nepredvídaných okolností. V takom prípade bude Účastníkovi ponúknutý nový termín exkurzie alebo bude vrátená suma platby v plnej výške.

 

4. Cena

4.1. Cena za každú exkurziu je uvedená pri danom termíne exkurzie na webovej stránke. Táto cena zahŕňa všetky služby a aktivity spojené s danou exkurziou bližšie špecifikované pri konkrétnej ponuke exkurzie.

4.2. Účastník je povinný uhradiť plnú sumu za exkurziu pri rezervácii miesta prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke alebo prostredníctvom platby na účet prevádzkovateľa Lesmír, IBAN: SK69 8330 0000 0025 0218 8444 

4.3. Cena za exkurziu je stanovená vopred a nemôže byť zmenená ani upravená po uzatvorení rezervácie Účastníka. Aj v prípade, že by sa poskytovanie exkurzie z dôvodu nepredvídaných okolností zmenilo alebo bolo obmedzené, cena zostáva nezmenená.

 

5. Zodpovednosť

5.1. Účastník berie na vedomie, že exkurzie sa môžu konať v prírodných podmienkach a sú spojené s určitým rizikom. Účastník sa zaväzuje riadiť pokynmi a inštrukciami sprievodcov a dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

5.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek zranenia, škody na majetku alebo iné nepríjemnosti, ktoré by Účastník mohol utrpieť v súvislosti s účasťou na exkurzii.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Údaje získané počas rezervácie a účasti na exkurzii budú spracované v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov zverejnenými na www.lesmir.sk.

6.2. Účastník súhlasí s tým, že fotografie a videá z exkurzie, na ktorých sa môže nachádzať, môžu byť použité na webovej stránke Prevádzkovateľa a na jeho sociálnych sieťach. Prevádzkovateľ môže tieto materiály použiť na marketingové účely bez potreby ďalšieho súhlasu Účastníka.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto Obchodné podmienky predstavujú záväznú dohodu medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom a upravujú vzťahy týkajúce sa rezervácií a účasti na platených exkurziách.

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Akákoľvek zmena bude zverejnená na webovej stránke a stane sa účinnou dňom zverejnenia.

7.3. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito Podmienkami budú riešené v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.4. Ak niektorá časť týchto Podmienok by sa stala neplatnou alebo nevymáhateľnou, neovplyvní to zvyšok týchto Podmienok, ktoré zostanú plne platné a účinné.

Požiadavka bola úspešne odoslaná.